ЕЛЕКТРОННО ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ - ЧАСТ ВТОРА - ЗАДАНИЕ